Analyse af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af successionsrækkefølger (fideikommisser) i dansk ret

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Successionsrækkefølge er en nyere betegnelse for den fideikommissariske
substitution, hvilken har historiske rødder lige så langt tilbage
som testamentet selv. Den skatte og afgiftsmæssige behandling af disse har imidlertid ikke i de knap 900 år været genstand for en egentlig analyse, hvorfor forfatteren i artiklen gør et første forsøg herpå.

Successionsrækkefølgen er en fleksibel måde at opnå en lang række af de samme fordele, som fonde tilbyder i form af begunstigelse af en familie over flere generationer, videreførelse af en erhvervsvirksomhed gennem koncentreret ejerskab og i øvrigt at begunstige hhv. undgå bestemte personer i og uden for en familie.

Eftersom successionsrækkefølgen ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er denne hverken omfattet af de høje afgifter forbundet med stiftelse af en fond med familieformål, ligesom successionsrækkefølgen ikke udløser marginalskat for modtageren ved uddelinger fra en familiefond. I stedet skal de i successionsrækkefølgen indsatte personer svare boafgift efter deres relation til stifteren, dvs. alt fra 0 pct. til maksimalt 36,23 pct. Ydermere er det muligt for den kreds af personer, som indsættes i successionsrækkefølgen at succedere skattemæssigt i avancer hørende til de aktiver, der hører til successions-rækkefølgen.
Original languageDanish
JournalSkattepolitisk Oversigt
Volume69
Issue number6
Pages (from-to)417-440
Number of pages24
ISSN0108-6049
Publication statusPublished - 2013

ID: 63777564